“ไม่มีใคร ไม่อยากดูดี และที่ดีที่สุดคือการดูดีในแบบเฉพาะของตัวเอง”
เพราะความซับซ้อนและแตกต่าง การปฏิบัติดูแลจึงต้องเป็นแบบเฉพาะรายบุคคล

Precision Medicine แนวทางทางการแพทย์รูปแบบใหม่เพื่อการรักษา (Treatment) และการป้องกัน (Prevention) โดยให้ความสำคัญกับความแตกต่างของแต่ละบุคคล ในเรื่องของพันธุกรรม (Genes) สิ่งแวดล้อม (Environment) และวิถีการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อบุคคลทางด้านผลลัพธ์ของการรักษาและการป้องกัน

DooDee Precision นำหลักการของ Precision Medicine มาใช้กับการดูแลรักษาผิวพรรณ ภายใต้แนวคิด “ให้คุณเป็นคุณที่ดูดีที่สุด” ด้วยการสืบค้นถึงต้นตอปัญหาที่ถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ ทำให้เกิดกระบวนการในการรักษาที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลข้างเคียงในการรักษา และยังทำให้เกิดการป้องกันปัญหา ซึ่งจะนำมาสู่การลดโอกาสการเกิดซ้ำของปัญหาเดิม

Doodee Precision คืนกลับสู่ความดูดีในแบบเฉพาะคุณ บนพื้นฐานความงาม 4 ประการ

1.คืนกลับสู่ผิวเนียนเรียบใสไร้สิว

2.คืนกลับสู่ความขาวอย่างเป็นธรรมชาติเฉพาะบุคคลและดูแลรักษาให้คงไว้

3.คืนกลับสู่ความเยาว์วัย

4.รักษาความดูดีไว้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตที่แตกต่าง

Doodee Precision นวัตกรรมการดูแลผิวพรรณ ที่ทำให้เซลล์ของผิวพรรณดีที่มีอยู่ แต่เราไม่สามารถมองเห็น ให้ปรากฏเป็นความดูดีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเปลี่ยนผิวพรรณที่เคยดูดี แต่ถูกซ่อนเร้นไว้ภายใต้ริ้วรอยของปัญหา ให้กลับมาดูดีได้อีกครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด และรักษาให้คงอยู่อย่างยืนยาว เพื่อให้คุณเป็นคุณที่ดูดีที่สุด