การรักษาสิว ทฤษฎีใหม่

ทฤษฎีใหม่ : การเกิดเม็ดสิว

ลำดับการเกิดเม็ดสิว

เม็ดสิวทุกชนิดเกิดจากภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด (Innate immunity)
ซึ่งเป็นการอักเสบแบบปราศจากการติดเชื้อ (Non-infectious inflammation)

1.1 เม็ดสิวอักเสบ
1.2 เม็ดสิวหัวช้าง
ในเม็ดสิวอักเสบ เป็นการอักเสบคู่แบบปราศจากการติดด้วยเชื้อ (Dual sterile inflammation) คือ
มีการอักเสบจากภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด ร่วมกับ ขบวนการอักเสบที่เกิดจากมีรอยแยก (Rupture) เล็ก ของท่อต่อมไขมัน
เหมือนกับการเกิดบาดแผลที่ผิวหนัง (Wound process) ต้องใช้เวลาในการยุบเรียบ
ในเม็ดสิวหัวช้าง เป็นการอักเสบคู่แบบปราศจากการติดด้วยเชื้อ (Dual sterile inflammation) คือ
มีการอักเสบจากภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด ร่วมกับ ขบวนการอักเสบที่เกิดจากมีรอยแยก (Rupture) ขนาดใหญ่ ของท่อต่อมไขมัน
เหมือนกับการเกิดบาดแผลที่ผิวหนัง (Wound process) มีผลทำให้เม็ดสิวหัวช้าง มีขนาดใหญ่และลงลึก
เม็ดสิวหัวช้างจะใช้เวลานานในการยุบเรียบนานกว่า เนื่องจากเม็ดสิวหัวช้างมีความรุนแรงของการเกิดการแตกของผนังรูขุมขนได้หลายแบบ
จึงทำให้มีลักษณะที่ต่างกัน ตั้งแต่เป็นเม็ดนูนลึกขนาดปานกลาง จนถึงขนาดใหญ่ หรืออาจพบเป็นถุงหนอง (Cyst) ทำให้การยุบใช้เวลาที่แตกต่างกัน

มิติใหม่ : รักษาสิวแบบมีเป้าหมาย

1. เม็ดสิวอักเสบเกิดใหม่เห็นยุบได้ภายใน 7 วันไม่ต้องใช้ยากิน ทาอย่างเดียว

Gold standard ของผลการรักษาสิวชนิดต่างๆ

ชนิดของสิว (Type) ระยะเวลาที่หายโดยธรรมชาติ ระยะเวลารักษาจนสิวยุบราบ ยุบลงชัดเจน อาจคลำได้ (อักเสบจากภูมิคุ้มกัน) ระยะเวลารักษาจนสิวยุบเรียบ คลำไม่พบ (หายสนิท) (อักเสบจาการการเกิดแผล)
สิวอักเสบ (เม็ดสิว Type 3) 6 – 8 สัปดาห์ 7 วัน ยุบเรียบ 4 สัปดาห์
สิวหัวช้าง (เม็ดสิว Type 4) 12 สัปดาห์ 7 วัน ยุบราบถึงยุบเรียบ 6-8 สัปดาห์


การตรวจสอบด้วยตนเอง

Acne AI สามารถตรวจสอบชนิดสิวของคุณว่าเป็นอักเสบหรือสิวหัวช้างหรือไม่
เพื่อที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวให้ถูกชนิด และได้ผลดีที่สุดให้สิวยุบใน 7 วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจสอบชนิดของเม็ดสิวด้วยตนเอง
1. เข้า link Acne AI ถ่ายภาพคร้ังที่ 1 เพื่อตรวจสอบชนิดของเม็ดสิว
2. รับผล AI จะแจ้งชนิดของเม็ดสิวและจํานวนเม็ดสิวอักเสบทั้งหมดที่ตรวจพบทันที

การตรวจสอบโดยแพทย์

เพื่อตรวจสอบชนิดของสิว เพื่อรับคำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ลงทะเบียนเพื่อตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คลินิกสาขาใกล้บ้าน หรือทาง online ผ่านระบบ Virtual Clinic

เพื่อทราบจำนวนสิวอักเสบเม็ดใหม่ ร้อยละของเม็ดสิวการที่เริ่มยุบและจำนวนเม็ด
สิวอักเสบใหม่ที่เกิดขึ้นทันที ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน Gold standard หรือไม่

การประเมินผลการรักษาสิวด้วย Acne AI

1. เข้า link Acne AI ถ่ายภาพครั้งที่ 1
-เพื่อตรวจสอบชนิดของเม็ดสิว
2. รับผล AI
-จะแจ้งจํานวนเม็ดสิวอักเสบทั้งหมดที่ตรวจพบทันที
3. เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวอย่างต่อเนื่อง
4. ถ่ายภาพคร้ังที่ 2 ตามวันที่กําหนด (เตือนถ่ายวันที่ 7 หลังจากการทาผลิตภัณฑ์) เพื่อประเมินผลการรักษา
5. รับทราบจํานวนสิวอักเสบเม็ดใหม่
-ร้อยละของเม็ดสิวการที่เริ่มยุบ
-จํานวนเม็ดสิวอักเสบใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วง 7 วันที่ผ่านมาทันที
6. ถ่ายภาพครั้งที่ 3 หลังจากการทาผลิตภัณฑ์ตามวันที่กําหนด เพื่อประเมินผลการรักษา

เม็ดสิวอักเสบ เม็ดสิวหัวช้าง
หลังทา 4 สัปดาห์ หลังทา 8 สัปดาห์

7. รับทราบจํานวนเม็ดสิวที่ยุบลงชัดเจน และจํานวนเม็ด สิวอักเสบใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทันที

เม็ดสิวอักเสบ เม็ดสิวหัวช้าง
หลังทา 4 สัปดาห์ หลังทา 8 สัปดาห์
สนใจประเมินผลการรักษา

8. กรณีไม่ได้ผลตาม Gold Standard

เม็ดสิวอักเสบ เม็ดสิวหัวช้าง
กรณีสิวไม่ยุบเรียบ (คลําไม่พบ) ไม่ถึง 80% ใน 4 สัปดาห์ กรณีสิวไม่ยุบราบ (ยังคลําพบ) ถึงยุบ เรียบ (คลําไม่พบ) ไม่ถึง 80 % ใน 8 สัปดาห์
ต้องการขอคําปรึกษา

การประเมินผลการรักษาโดยแพทย์

นัดปรึกษาแพทย์ ที่คลินิก