การรักษาสิว ทฤษฎีใหม่

เม็ดสิวอักเสบยุบช้ากว่ากำหนดปรึกษาได้

ในการรักษาสิวอักเสบให้เม็ดสิวยุบราบถึงยุบเรียบได้ถึง 80 % หมดโดยหลักการแพทย์แม่นยำด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับชนิดของสิว

มิติใหม่ : รักษาสิวแบบมีเป้าหมาย

5. เม็ดสิวอักเสบยุบช้ากว่ากําหนดปรึกษาได้

ผลลัพธ์ที่ได้ในสิวแต่ละชนิดจะใช้ระยะเวลาที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ดังตารางนี้

ตารางแสดงระยะเวลาของการรักษาสิว จนยุบราบและยุบ

ชนิดของสิว (Type) ระยะเวลาที่หายโดยธรรมชาติ ระยะเวลารักษาจนสิวยุบราบ ยุบลงชัดเจน อาจคลำได้ (อักเสบจากภูมิคุ้มกัน) ระยะเวลารักษาจนสิวยุบเรียบ คลำไม่พบ (หายสนิท) (อักเสบจาการการเกิดแผล)
สิวอุดตัน (เม็ดสิว Type 1) กินเวลานาน เริ่มยุบใน 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ (ร่วมกับการกดออก)
สิวปุ๊บปั๊บ (เม็ดสิว Type 2) 2 – 3 วัน 1 วัน ยุบเรียบ 2 – 3 วัน
สิวอักเสบ (เม็ดสิว Type 3) 6 – 8 สัปดาห์ 7 วัน ยุบเรียบ 4 สัปดาห์
สิวหัวช้าง (เม็ดสิว Type 4) 12 สัปดาห์ 7 วัน ยุบราบถึงยุบเรียบ 8 สัปดาห์

ถ้าหากว่าทาผลิตภัณฑ์รักษาสิว แล้วสิวยังไม่ยุบลงหรือไม่ดีขึ้น ตามระยะเวลาในตาราง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาปัจจัยที่ทำให้สิวยุบช้า และหลีกเลี่ยงปัจจัยนั้น


การตรวจสอบด้วยตนเอง

Acne AI สามารถตรวจสอบชนิดสิวของคุณว่าเป็นอักเสบหรือสิวหัวช้างหรือไม่
เพื่อที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวให้ถูกชนิด และได้ผลดีที่สุดให้สิวยุบใน 7 วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจสอบชนิดของเม็ดสิวด้วยตนเอง
1. เข้า link Acne AI ถ่ายภาพคร้ังที่ 1 เพื่อตรวจสอบชนิดของเม็ดสิว
2. รับผล AI จะแจ้งชนิดของเม็ดสิวและจํานวนเม็ดสิวอักเสบทั้งหมดที่ตรวจพบทันที

การตรวจสอบโดยแพทย์

เพื่อตรวจสอบชนิดของสิว เพื่อรับคำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ลงทะเบียนเพื่อตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คลินิกสาขาใกล้บ้าน หรือทาง online ผ่านระบบ Virtual Clinic

เพื่อทราบจำนวนสิวอักเสบเม็ดใหม่ ร้อยละของเม็ดสิวการที่เริ่มยุบและจำนวนเม็ด
สิวอักเสบใหม่ที่เกิดขึ้นทันที ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน Gold standard หรือไม่

การประเมินผลการรักษาสิวด้วย Acne AI

1. เข้า link Acne AI ถ่ายภาพครั้งที่ 1
-เพื่อตรวจสอบชนิดของเม็ดสิว
2. รับผล AI
-จะแจ้งจํานวนเม็ดสิวอักเสบทั้งหมดที่ตรวจพบทันที
3. เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวอย่างต่อเนื่อง
4. ถ่ายภาพคร้ังที่ 2 ตามวันที่กําหนด (เตือนถ่ายวันที่ 7 หลังจากการทาผลิตภัณฑ์) เพื่อประเมินผลการรักษา
5. รับทราบจํานวนสิวอักเสบเม็ดใหม่
-ร้อยละของเม็ดสิวการที่เริ่มยุบ
-จํานวนเม็ดสิวอักเสบใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วง 7 วันที่ผ่านมาทันที
6. ถ่ายภาพครั้งที่ 3 หลังจากการทาผลิตภัณฑ์ตามวันที่กําหนด เพื่อประเมินผลการรักษา

เม็ดสิวอักเสบ เม็ดสิวหัวช้าง
หลังทา 4 สัปดาห์ หลังทา 8 สัปดาห์

7. รับทราบจํานวนเม็ดสิวที่ยุบลงชัดเจน และจํานวนเม็ด สิวอักเสบใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทันที

เม็ดสิวอักเสบ เม็ดสิวหัวช้าง
หลังทา 4 สัปดาห์ หลังทา 8 สัปดาห์
สนใจประเมินผลการรักษา

8. กรณีไม่ได้ผลตาม Gold Standard

เม็ดสิวอักเสบ เม็ดสิวหัวช้าง
กรณีสิวไม่ยุบเรียบ (คลําไม่พบ) ไม่ถึง 80% ใน 4 สัปดาห์ กรณีสิวไม่ยุบราบ (ยังคลําพบ) ถึงยุบ เรียบ (คลําไม่พบ) ไม่ถึง 80 % ใน 8 สัปดาห์
ต้องการขอคําปรึกษา

การประเมินผลการรักษาโดยแพทย์

นัดปรึกษาแพทย์ ที่คลินิก