การรักษาสิว ทฤษฎีใหม่

รอยแดงสิวจางลงไม่ต่างเลเซอร์

รอยแดงปกติจะเกิดภายหลังจากเม็ดสิวอักเสบ และเม็ดสิวหัวช้างมีการอักเสบเป็นเวลานาน และบางครั้งจะเกิดรอยดำร่วมด้วย รอยแดงเป็นผลมาจากสัญญาณรอยแดงกระตุ้นเส้นเลือด ทำให้เกิดการขยายตัว

ส่วนรอยดำจะเกิดจากการรบกวนโดยเฉพาะการบีบแกะเกา ทำให้เกิดสัญญาณกระตุ้นการสร้างเม็ดสี ซึ่งรอยแดงจะค่อยจางหาย แต่ใช้เวลานาน ประมาณ 12 สัปดาห์

เราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่ยับยั้ง (Block) สัญญาณรอยแดง และรอยดำ ทำให้รอยจางได้ภายในเวลา 4 สัปดาห์ ผลไม่ต่างกับการทำเลเซอร์

มิติใหม่ : รักษาสิวแบบมีเป้าหมาย

8. รักษารอยแดงสิวจางลง ไม่ต่างเลเซอร์

การประเมินผลการรักษารอยแดง

เพื่อทราบจำนวนรอยแดง ร้อยละของรอยแดง และจำนวนรอยแดงใหม่ที่เกิดขึ้นทันที ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน Gold Standard หรือไม่

ชนิดของรอยสิว ระยะเวลาที่หายโดยธรรมชาติ ระยะเวลารักษาจนรอยแดงจางหายไปโดยการทาผลิตภัณฑ์ ระยะเวลารักษาจนรอยแดงจางหายไปโดยการยิงเลเซอร์
รอยแดงจากสิวอักเสบ ประมาณ 12 สัปดาห์ รอยแดงจางไป ประมาณ 4 สัปดาห์ รอยแดงจางในเวลาประมาณ 4 สัปดาห์*

* ระยะเวลาอาจเปลี่ยนไปตามชนิดและความแรงของเลเซอร์ที่ทำ


การตรวจสอบด้วยตนเอง

Acne AI สามารถตรวจสอบชนิดสิวของคุณว่าเป็นอักเสบหรือสิวหัวช้างหรือไม่
เพื่อที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวให้ถูกชนิด และได้ผลดีที่สุดให้สิวยุบใน 7 วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจสอบชนิดของเม็ดสิวด้วยตนเอง
1. เข้า link Acne AI ถ่ายภาพคร้ังที่ 1 เพื่อตรวจสอบชนิดของเม็ดสิว
2. รับผล AI จะแจ้งชนิดของเม็ดสิวและจํานวนเม็ดสิวอักเสบทั้งหมดที่ตรวจพบทันที

การตรวจสอบโดยแพทย์

เพื่อตรวจสอบชนิดของสิว เพื่อรับคำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ลงทะเบียนเพื่อตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คลินิกสาขาใกล้บ้าน หรือทาง online ผ่านระบบ Virtual Clinic

เพื่อทราบจำนวนสิวอักเสบเม็ดใหม่ ร้อยละของเม็ดสิวการที่เริ่มยุบและจำนวนเม็ด
สิวอักเสบใหม่ที่เกิดขึ้นทันที ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน Gold standard หรือไม่

การประเมินผลการรักษาสิวด้วย Acne AI

1. เข้า link Acne AI ถ่ายภาพครั้งที่ 1
-เพื่อตรวจสอบชนิดของเม็ดสิว
2. รับผล AI
-จะแจ้งจํานวนเม็ดสิวอักเสบทั้งหมดที่ตรวจพบทันที
3. เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวอย่างต่อเนื่อง
4. ถ่ายภาพคร้ังที่ 2 ตามวันที่กําหนด (เตือนถ่ายวันที่ 7 หลังจากการทาผลิตภัณฑ์) เพื่อประเมินผลการรักษา
5. รับทราบจํานวนสิวอักเสบเม็ดใหม่
-ร้อยละของเม็ดสิวการที่เริ่มยุบ
-จํานวนเม็ดสิวอักเสบใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วง 7 วันที่ผ่านมาทันที
6. ถ่ายภาพครั้งที่ 3 หลังจากการทาผลิตภัณฑ์ตามวันที่กําหนด เพื่อประเมินผลการรักษา

เม็ดสิวอักเสบ เม็ดสิวหัวช้าง
หลังทา 4 สัปดาห์ หลังทา 8 สัปดาห์

7. รับทราบจํานวนเม็ดสิวที่ยุบลงชัดเจน และจํานวนเม็ด สิวอักเสบใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทันที

เม็ดสิวอักเสบ เม็ดสิวหัวช้าง
หลังทา 4 สัปดาห์ หลังทา 8 สัปดาห์
สนใจประเมินผลการรักษา

8. กรณีไม่ได้ผลตาม Gold Standard

เม็ดสิวอักเสบ เม็ดสิวหัวช้าง
กรณีสิวไม่ยุบเรียบ (คลําไม่พบ) ไม่ถึง 80% ใน 4 สัปดาห์ กรณีสิวไม่ยุบราบ (ยังคลําพบ) ถึงยุบ เรียบ (คลําไม่พบ) ไม่ถึง 80 % ใน 8 สัปดาห์
ต้องการขอคําปรึกษา

การประเมินผลการรักษาโดยแพทย์

นัดปรึกษาแพทย์ ที่คลินิก