การรักษาสิว ทฤษฎีใหม่

เม็ดสิวอุดตันมีลักษณะเป็นเม็ดรูปโดม โดยมีสีเดียวกับสีของผิว มีการอักเสบเล็กน้อย ไม่พบการเกิดแผลของท่อรูขุมขน

การรักษาเม็ดสิวอุดตันทำโดยการใช้ผลิตภํณฑ์เพื่อลดการอักเสบทำให้เม็ดสิวอุดตันยุบตัวลง แต่ตัวเม็ดสิวยังคงอยู่ใต้ผิวจึงมีโอกาสกลายเป็นสิวอักเสบได้อีก

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำการเอาเม็ดสิวอุดตันออกโดยการกดเม็ดสิวอุดตันซึ่งควรค่อยๆทยอยทำการกดสิวครั้งละประมาณ 20 % ทุกๆ 1-2 สัปดาห์

มิติใหม่ : รักษาสิวแบบมีเป้าหมาย

7. เม็ดสิวอุดตันหาย (หน้าเรียบเนียน)

การประเมินผลการรักษา

ชนิดของสิว (Type) ระยะเวลาที่หายโดยธรรมชาติ ระยะเวลารักษาจนสิวยุบราบ ยุบลงชัดเจน อาจคลำได้ (อักเสบจากภูมิคุ้มกัน) ระยะเวลารักษาจนสิวยุบเรียบ คลำไม่พบ (หายสนิท) (อักเสบจาการการเกิดแผล)
สิวอุดตัน (เม็ดสิว Type 1) กินเวลานาน เริ่มยุบใน 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ (ร่วมกับการกดออก)

เม็ดสิวอุดตันโดยปกติการจะยุบเองตามธรรมชาติใช้ระยะเวลานานมาก ต่างกับเม็ดสิวชนิดอื่น โดยหากใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวอย่างต่อเนื่องเม็ดสิวก็จะเริ่มยุบใน 4 สัปดาห์ และใช้เวลาในการค่อยๆกดสิวออกรวมประมาณ 8 สัปดาห์

ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นผลการทำให้เม็ดสิวทุกชนิดหมดไปจากใบหน้า จำเป็นต้องทำการกดเม็ดสิวอุดตันเก่าที่ยุบเรียบไปแล้วออก ทุก 1-2 สัปดาห์ โดยสามารถรักษาร่วมกับการยิงด้วย Laser CO2

การตรวจสอบด้วยตนเอง

Acne AI สามารถตรวจสอบชนิดสิวของคุณว่าเป็นอักเสบหรือสิวหัวช้างหรือไม่
เพื่อที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวให้ถูกชนิด และได้ผลดีที่สุดให้สิวยุบใน 7 วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจสอบชนิดของเม็ดสิวด้วยตนเอง
1. เข้า link Acne AI ถ่ายภาพคร้ังที่ 1 เพื่อตรวจสอบชนิดของเม็ดสิว
2. รับผล AI จะแจ้งชนิดของเม็ดสิวและจํานวนเม็ดสิวอักเสบทั้งหมดที่ตรวจพบทันที

การตรวจสอบโดยแพทย์

เพื่อตรวจสอบชนิดของสิว เพื่อรับคำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ลงทะเบียนเพื่อตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คลินิกสาขาใกล้บ้าน หรือทาง online ผ่านระบบ Virtual Clinic

เพื่อทราบจำนวนสิวอักเสบเม็ดใหม่ ร้อยละของเม็ดสิวการที่เริ่มยุบและจำนวนเม็ด
สิวอักเสบใหม่ที่เกิดขึ้นทันที ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน Gold standard หรือไม่

การประเมินผลการรักษาสิวด้วย Acne AI

1. เข้า link Acne AI ถ่ายภาพครั้งที่ 1
-เพื่อตรวจสอบชนิดของเม็ดสิว
2. รับผล AI
-จะแจ้งจํานวนเม็ดสิวอักเสบทั้งหมดที่ตรวจพบทันที
3. เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวอย่างต่อเนื่อง
4. ถ่ายภาพคร้ังที่ 2 ตามวันที่กําหนด (เตือนถ่ายวันที่ 7 หลังจากการทาผลิตภัณฑ์) เพื่อประเมินผลการรักษา
5. รับทราบจํานวนสิวอักเสบเม็ดใหม่
-ร้อยละของเม็ดสิวการที่เริ่มยุบ
-จํานวนเม็ดสิวอักเสบใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วง 7 วันที่ผ่านมาทันที
6. ถ่ายภาพครั้งที่ 3 หลังจากการทาผลิตภัณฑ์ตามวันที่กําหนด เพื่อประเมินผลการรักษา

เม็ดสิวอักเสบ เม็ดสิวหัวช้าง
หลังทา 4 สัปดาห์ หลังทา 8 สัปดาห์

7. รับทราบจํานวนเม็ดสิวที่ยุบลงชัดเจน และจํานวนเม็ด สิวอักเสบใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทันที

เม็ดสิวอักเสบ เม็ดสิวหัวช้าง
หลังทา 4 สัปดาห์ หลังทา 8 สัปดาห์
สนใจประเมินผลการรักษา

8. กรณีไม่ได้ผลตาม Gold Standard

เม็ดสิวอักเสบ เม็ดสิวหัวช้าง
กรณีสิวไม่ยุบเรียบ (คลําไม่พบ) ไม่ถึง 80% ใน 4 สัปดาห์ กรณีสิวไม่ยุบราบ (ยังคลําพบ) ถึงยุบ เรียบ (คลําไม่พบ) ไม่ถึง 80 % ใน 8 สัปดาห์
ต้องการขอคําปรึกษา

การประเมินผลการรักษาโดยแพทย์

นัดปรึกษาแพทย์ ที่คลินิก