การรักษาสิว ทฤษฎีใหม่

ทฤษฏีรอยแดงรอยดํา

โดยปกติสามารถป้องกันการเกิดรอยแดงรอยดําได้ โดยรักษาเม็ดสิวให้หายตามเวลา Gold standard จะไม่มีรอยแดง รอยดําขึ้นใหม่ได้

มิติใหม่ : รักษาสิวแบบมีเป้าหมาย

2. เม็ดสิวยุบไม่มีรอยแดงรอยดำเกิดใหม่ตามมา

● มิติใหม่ Gold standard ของเม็ดสิวปุ๊บปั๊บและเม็ดสิวอักเสบ

เมื่อทาผลิตภัณฑ์รักษาเม็ดสิวปุ๊บปั๊บ จะใช้เวลารักษาจนสิวยุบลงชัดเจนใน 1 วัน และใช้เวลารักษาจนสิวยุบเรียบใน 2 – 3 วัน จะไม่มีรอยแดง รอยดำเกิดใหม่ตามมา

เมื่อทาผลิตภัณฑ์รักษาเม็ดสิวอักเสบ เม็ดสิวเริ่มยุบเล็กลง เจ็บน้อยลงภายใน 3 วัน เห็นยุบราบ ยุบลงชัดเจน อาจคลำได้ใน 7 วัน โดย และเม็ดสิวยุบเรียบ คลำไม่พบได้ 80 % ใน 4 สัปดาห์ จะไม่มีรอยแดง รอยดำเกิดใหม่ตามมา

เมื่อทาผลิตภัณฑ์รักษาเม็ดสิวหัวช้าง จะยุบลงชัดเจนจนถึงยุบราบ และยังคลำได้ใน 7 วัน และเม็ดสิวยุบราบและยังคลำได้ จนถึง ยุบเรียบ คลำไม่พบ ได้ 80 % ใน 6-8 สัปดาห์ จะไม่มีรอยแดง รอยดำเกิดใหม่ตามมา


การตรวจสอบด้วยตนเอง

Acne AI สามารถตรวจสอบชนิดสิวของคุณว่าเป็นอักเสบหรือสิวหัวช้างหรือไม่
เพื่อที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวให้ถูกชนิด และได้ผลดีที่สุดให้สิวยุบใน 7 วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจสอบชนิดของเม็ดสิวด้วยตนเอง
1. เข้า link Acne AI ถ่ายภาพคร้ังที่ 1 เพื่อตรวจสอบชนิดของเม็ดสิว
2. รับผล AI จะแจ้งชนิดของเม็ดสิวและจํานวนเม็ดสิวอักเสบทั้งหมดที่ตรวจพบทันที

การตรวจสอบโดยแพทย์

เพื่อตรวจสอบชนิดของสิว เพื่อรับคำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ลงทะเบียนเพื่อตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คลินิกสาขาใกล้บ้าน หรือทาง online ผ่านระบบ Virtual Clinic

เพื่อทราบจำนวนสิวอักเสบเม็ดใหม่ ร้อยละของเม็ดสิวการที่เริ่มยุบและจำนวนเม็ด
สิวอักเสบใหม่ที่เกิดขึ้นทันที ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน Gold standard หรือไม่

การประเมินผลการรักษาสิวด้วย Acne AI

1. เข้า link Acne AI ถ่ายภาพครั้งที่ 1
-เพื่อตรวจสอบชนิดของเม็ดสิว
2. รับผล AI
-จะแจ้งจํานวนเม็ดสิวอักเสบทั้งหมดที่ตรวจพบทันที
3. เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวอย่างต่อเนื่อง
4. ถ่ายภาพคร้ังที่ 2 ตามวันที่กําหนด (เตือนถ่ายวันที่ 7 หลังจากการทาผลิตภัณฑ์) เพื่อประเมินผลการรักษา
5. รับทราบจํานวนสิวอักเสบเม็ดใหม่
-ร้อยละของเม็ดสิวการที่เริ่มยุบ
-จํานวนเม็ดสิวอักเสบใหม่ที่เกิดข้ึนในช่วง 7 วันที่ผ่านมาทันที
6. ถ่ายภาพครั้งที่ 3 หลังจากการทาผลิตภัณฑ์ตามวันที่กําหนด เพื่อประเมินผลการรักษา

เม็ดสิวอักเสบ เม็ดสิวหัวช้าง
หลังทา 4 สัปดาห์ หลังทา 8 สัปดาห์

7. รับทราบจํานวนเม็ดสิวที่ยุบลงชัดเจน และจํานวนเม็ด สิวอักเสบใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทันที

เม็ดสิวอักเสบ เม็ดสิวหัวช้าง
หลังทา 4 สัปดาห์ หลังทา 8 สัปดาห์
สนใจประเมินผลการรักษา

8. กรณีไม่ได้ผลตาม Gold Standard

เม็ดสิวอักเสบ เม็ดสิวหัวช้าง
กรณีสิวไม่ยุบเรียบ (คลําไม่พบ) ไม่ถึง 80% ใน 4 สัปดาห์ กรณีสิวไม่ยุบราบ (ยังคลําพบ) ถึงยุบ เรียบ (คลําไม่พบ) ไม่ถึง 80 % ใน 8 สัปดาห์
ต้องการขอคําปรึกษา

การประเมินผลการรักษาโดยแพทย์

นัดปรึกษาแพทย์ ที่คลินิก